Aspiryna i kwas acetylosalicylowy | Uk??ad kr???enia

Aspiryna i uk??ad kr???enia

rozrzedzanie krwi, aspiryna, kwas acetylosalicylowyAspiryna i kwas acetylosalicylowy(sk??adnik aspiryny), wp??ywa korzystnie na uk??ad kr???enia, ma dzia??ania przeciwzakrzepowe to oznacza ??e chroni t?tnice przed powstawaniem zator??w kt??re blokuj? przep??ywanie krwi.
Aspiryn? powinny mie? przy sobie osoby ze zwi?kszonym ryzykiem wyst?pienia chor??b serca, kt??re posiadaj? nadci??nienie, cukrzyc?, oty??o??? brzuszn?, czy pal? papierosy. Aspiryna mo??e pom??c w sytuacji zagro??enia ??ycia a pow??d zawa?? serca. Je??eli nie stosowali??my tabletek z kwasem acetylosalicylowym, tabletk? aspiryny nale??y za??y? przed przyjazdem karetki.
Jednak powinni??my zapobiega? aby takie sytuacje nie mia??y miejsca. Najwa??niejsze dla naszego uk??adu kr???enia i samego serca jest stosowanie odpowiedniej diety(zdrowe od??ywianie), sport(przynajmniej 30 minut dziennie), nie nerwowy tryb ??ycia, koniec z paleniem papieros??w, to wszystko sprawi ??e za??ywanie aspiryny nie b?dzie nam potrzebne.

Artyku?? ma wy???cznie charakter informacyjny i w ??adnym wypadku nie mo??e zast?pi? konsultacji z lekarzem.
© 2021 mauroda.pl