Botox ?? usuwanie zmarszczek - cennik

Botox (toksyna botulinowa) ?? usuwanie zmarszczek

botox, usuwanie zmarszczek, cennik botoksKuracja botoksem ma na celu wyg??adzanie zmarszczek mimicznych, botox zwykle zmniejsza zmarszczki o blisko 80 procent.
Z zabieg??w korzystaj? g????wnie pacjenci z przedzia??u wiekowego 35 ?? 60 lat.
Nale??y pami?ta? ??e dzia??anie botoksu jest ograniczone czasowo, wynosi maksymalnie do 9 miesi?cy.
Je??eli potrzebujesz d??ugoterminowych efekt??w, kolejne zabiegi trzeba powtarza?.
Aplikowanie preparatu Botoks jest przeprowadzane w gabinecie lekarskim, sam zabieg mo??e wywo??ywa? ??ladowy dyskomfort zwi?zany z zastrzykami. Ca??y zabieg zale??nie od wielko??ci stosowanej kuracji mo??e trwa? od 10 do 20 minut.

Cena zale??y g??ownie od ilo??ci wykorzystanego preparatu podczas zabiegu. Standardowe usuni?cie zmarszczek wok???? oczu(tzw. kurzych ??apek), kosztuje ok. 700 z??, tyle samo zap??acimy za wyg??adzenie zmarszczek na czole.


KOMENTARZE

Nick:


Komentarz:


   =  (oblicz)


© 2021 mauroda.pl