Depilacja laserowa

Depilacja laserowa

depilacja laserowa Depilacja laserowa w tym czasie to najbardziej skuteczna metoda usuwania w??os??w, pod warunkiem ??e zabieg przeprowadza przeszkolony personel a nad ca??o??ci? czuwa lekarz dermatolog.
Zabieg depilacji laserowej jest praktycznie bezbolesny, pacjent odczuwa jedynie drobne uk??ucia, wszystko zale??y od indywidualnej wra??liwo??ci pacjenta i od miejsca depilacji.
Zawsze przed zabiegiem istnieje mo??liwo??? znieczulenia kremem depilowanej okolicy cia??a.

Przeciwwskazania stosowania depilacji laserowej.
- opalona sk??ra(opalenizna nie mo??e by? bardzo ??wie??a, depilacja przy ??wie??ej opaleni??nie to du??e prawdopodobie??stwo podra??nienia sk??ry i ma??ej skuteczno??ci zabiegu);

- depilacji laserowej nie przeprowadza si? u kobiet w ci???y;

- depilacji laserowej nie wykonuje si? u os??b kt??re za??ywaj? leki ??wiat??ouczulaj?ce do takich lek??w nale??? niekt??re antybiotyki;

- przeciwwskazania s? r??wnie?? u pacjent??w, kt??ry posiadaj? sk??onno??? do nieprawid??owego gojenia;

- nie powinno si? przeprowadza? zabieg??w depilacji u os??b kt??re maj? nieuregulowan? cukrzyc? i nieuregulowane nadci??nienie;

- szczeg??ln? uwag? trzeba zachowa? podczas wykonywania zabieg??w u pacjent??w z padaczk?, poniewa?? ??wiat??o lasera mo??e wywo??a? u nich atak padaczki.


KOMENTARZE

Nick:


Komentarz:


   =  (oblicz)


© 2021 mauroda.pl