Kobiety na traktory czy do biura?

sekretarka asystentka

Has??o "kobiety na traktory" jest tak nieaktualne PRL-owskie PGR-y. Kobiety pochodz?ce z obszar??w wiejskich w zdecydowanej wi?kszo??ci stawiaj? na karier? zawodow? poprzedzon? solidnym wykszta??ceniem wy??szym. Cz?sto podejmuj? zatrudnienie w firmach o rozbudowanej strukturze.

W zdecydowanej wi?kszo??ci jest to praca biurowa w sektorze prywatnym lub w administracji publicznej.

Ma??ymi kroczkami rozbudowuj? swoje CV

Jeszcze podczas kszta??cenia podejmuj? zatrudnienie m.in. jako sekretarka, recepcjonistka po to aby ju?? na wczesnym etapie rozbudowa? swoje CV i list motywacyjny.

Dobre wykszta??cenie, znajomo??? j?zyk??w obcych(szczeg??lnie j?zyka angielskiego ale tak??e innych m.in. mandary??skiego) i bogate CV, te wszystkie czynniki stwarzaj? du??e mo??liwo??ci dla kandydatki, m.in. pozwalaj? skutecznie ubiega? si? o prac? w ugruntowanej firmie, korporacji w kt??rej jest mo??liwo??? rozwoju zawodowego, awansu i ty samym poprawy statusu.

Jak stworzy? profesjonalne CV i list motywacyjny?
Polecam szereg darmowych materia????w na portalu otokariera, link - otokariera.pl.
Dokumenty na wiele stanowisk pracy w tym na stanowisko sekretarki i recepcjonistki - otokariera.pl/cv-sekretarka-recepcjonistka

przejrzyste profesjonalne CV z otokariera

Nie jest tajemnic? ??e starannie przygotowane dokumenty rekrutacyjne pozwalaj? skuteczniej zaistnie? w procesie rekrutacji. Pami?tajmy ??e zwykle nie jeste??my jedyn? osob? ubiegaj?c? si? o to konkretne stanowisko pracy, musimy wygra? "ten konkurs" na najlepszego kandydata.

Utrzyma? si? na rynku pracy za ka??de pieni?dze?

Z bada?? wynika ??e kobiety cz?sto mniej zarabiaj? od m???czyzn. Dlaczego?

Z tych samych bada?? dowiadujemy si? ??e my kobiety du??o rzadziej ani??eli m???czy??ni domagamy si? od pracodawcy podwy??ek, gorzej nam wychodz? negocjacje odno??nie warunk??w pracy. Oczywi??cie od tej regu??y s? wyj?tki.

Pami?tajmy jednak ??e wysoko??? wynagrodzenia nie bierze si? z sufitu. Na wysoko??? uposa??enia w du??ej mierze maj? wp??yw nasze kompetencje zawodowe, im wy??sze tym powinni??my zarabia? wi?cej.
Pami?taj, pracodawca do??o??y?? Ci obowi?zk??w, mo??e to czas aby wyj??? z propozycj? do renegocjacji wysoko??ci Twojego wynagrodzenia.
KOMENTARZE

Odno??nie negocjacji co do wysoko??ci wynagrodzenia chcia??abym odby? szkolenie u pewnych pa?? zatrudnionych w instytucji o kt??rej by??o tak g??o??no w ostatnim czasie w mediach prywatnych.
2019-04-11 15:22:53    Ryszarda

Nick:


Komentarz:


   =  (oblicz)


© 2021 mauroda.pl