Postaw na Siebie - Samodoskonalenie

praca w biurze i obs??uga Excela

Nie mo??na spocz?? na laurach, ci?gle trzeba podnosi? swoje kwalifikacje.

Nie jest istotne czy pracujesz czy jeste?? bezrobotna, ca??y czas ucz si? nowych rzeczy, b?d?? doskonal to co ju?? umiesz. Je??eli nie jeste?? w czym?? dobra a Wiesz ??e wypada??oby by? w tym dobrym czy doskona??ym, zacznij nauk?.

Nie szukaj wym??wek, brakiem czasu, ch?ci, pieni?dzy itd.

Za??????my ??e pracujesz biurze lub zamierzasz pracowa?, i chcia??by?? podnie??? swoje kwalifikacje. Co mo??esz zrobi? w domu przed komputerem? Za darmo, np. uczy? si? j?zyka angielskiego m.in. szlifuj?c gramatyk?.

W ka??dym biurze u??ywa si? pakietu Office, m.in.programu Excel. Czy dobrze poruszasz si? w arkuszach Excel-a? Czy wiesz co to s? formu??y i jak z nich korzysta? lub budowa? w??asne formu??y? Jak szybko przeprowadzi? analiz? danych i w atrakcyjny spos??b przedstawi? j? prze??o??onemu?

Nie musisz wybiera? drogich kurs??w, wystarczy wygodnie usi???? przed komputerem i skorzysta? z bogactwa sieci czy to z film??w na YT czy ilustrowanych lekcji, przyk??ad na www.officekurs.pl. B?d?? systematyczna w tym co robisz a zobaczysz ??e by??o warto, podnoszenie swoich kwalifikacji stawia nas wy??ej, czujemy si? bardziej pewni.

Jak ju?? opanujesz Excela? Zacznij robi? prezentacje w PP, itd.

A wi?c do dzie??a, od czego zaczynasz?
KOMENTARZE

Niestety je??eli chodzi o Excela podobno wszyscy go umiej? ale jak trzeba zrobi? co?? na szybko analizuj?c kilka tysi?cy rekord??w to robi si? problem, szczeg??lnie jak dyspozycja jest wydana w pi?tek po po??udniu i to przed d??ugim weekendem a deadline up??ywa o 16:00 tego samego dnia.
I co si? stanie jak szef nie b?dzie mia?? analizy przygotowanej na d??ug weekend (bo ma taki kaprys), brak premii w najlepszym wypadku.
2017-09-28 17:38:19    Martyna

Nick:


Komentarz:


   =  (oblicz)


© 2021 mauroda.pl