Konto na Linkedin - warto mie??

Uwa??asz si? za kobiet? czynn? zawodowo, kobiet? biznesu, a czy ju?? masz konto na najwi?kszym portalu spo??eczno??ciowym skupiaj?cym samych profesjonalist??w? Profil na portalu Linkedin, to nie tylko idealne miejsce do szukania pracy, czy te?? prezentacji potencjalnemu pracodawcy naszych osi?gni?? zawodowych, wykszta??cenia, zainteresowa??, ale tak??e mo??liwo??? pozyskania informacji o firmie do kt??rej aplikujemy, obecnie wiele licz?cych si? firm posiada konta w serwisie Linkedin i staje si? to praktycznie standardem. 500 milion??w to liczba kont na Linkedin.

Wahasz si?, to mo??e te argumenty Ciebie przekonaj?:
- profil na Linkedin jest za darmo w podstawowej wersji;
- du??y dost?p do informacji;
- dost?p do e-lerningu;
- nowe kontakty zawodowe;
- wi?ksze mo??liwo??ci na lepsz? i lepiej p??atn? prac?.

Wykorzystaj optymalnie dost?pn? Ci powierzchni? na swoim profilu, aby jak najlepiej zaprezentowa? Tw??j profesjonalizm. Skrupulatnie uzupe??nij swoje dokonania zawodowe ?? wypunktuj obowi?zki, zadania kt??re realizowa??a?? w poprzednich firmach i dodaj ramy czasowe okresu pracy. Umiej?tno??ci - skup si? na tych istotnych, warto??ciowych. Edukacja, uko??czone szko??y techniczne, zdobyte dyplomy, przy ma??ym do??wiadczeniu zawodowym mo??emy si? pokusi? o wpisanie tytu??u naszej pracy licencjackiej, in??ynierskiej czy magisterskiej.

Wi?cej informacji (materia??u) bardziej wyczerpuj?cy poradnik jak uzupe??ni? profil na Linkedin- cv5.pl/profesjonalny-profil-na-linkedin/

Jako??? profilu na linkedin.com to nie tylko tekst ale tak??e fotografia i t??o. Dlaczego jest to tak istotne? Na profil ze zdj?ciem sp??ywa oko??o dziesi?? (10) razy wi?cej ofert pracy ni?? na profil bez fotografii. R????nica w ilo??ci jest ogromna 10 do 1. Nie ka??dy bierze pod uwag? takie dane, a s? one bardzo istotne. Najlepiej prezentuje si? fotografia twarzy zrobiona przez profesjonalnego fotografa. Je??eli jeszcze nie jeste?? w posiadaniu takich zdj??, to chyba najwy??sza pora, aby pomy??le? o zrobieniu sobie kilku biznesowych fotografii. W tle mo??emy doda? zdj?cie naszego biura, naszych narz?dzi pracy itp. wszystko zale??y od naszej kreatywno??ci.
KOMENTARZE

Nick:


Komentarz:


   =  (oblicz)


© 2021 mauroda.pl